VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

L’ordenació dels espais perimetrals del riu Tenes giren al voltant dels següents objectius:

  • ‐ A escala territorial contribuir a la restauració i renaturalització de la llera del riu Tenes com a connector social i ecològic en l’eix Gallifa‐Besòs.
  • ‐ Explorar escenaris de connexió social i ecològica entre el Riu Tenes i l’Espai Rural de Gallecs, els dos grans sistemes naturals de Parets del Vallès.
  • ‐ Vertebrar longitudinalment el sistema d’espais lliures que relliga el riu Tenes i federar‐los com un gran parc‐fluvial.
  • ‐ Transversalment, repensar com un projecte conjunt la secció entre llera i la primera terrassa al∙luvial per recosir ciutat i riu.
  • ‐ En l’àmbit fluvial explorar alternatives de mobilitat tova, vianants/bicicletes que permetin connectar els barris Antic, de l’Escorxador i l’Eixample.
  • ‐ Buscar com els nous creixements urbans que el POUM preveu en el sistema fluvial poden contribuir a eixamplar el sistema d’espais públics.
  • ‐ Buscar arguments per repensar i/o compensar l’impacte social, natural i paisatgístic de les futuribles infraestructures previstes al POUM en el sistema fluvial.
  • ‐ Valorar la implementació del projecte per fases.

Connectar el riu Tenes amb Gallecs

Avui existeix una discontinuïtat funcional entre els dos sistemes naturals/paisatgístics del municipi, el sistema fluvial Riera Tenes ‐ Besós i el mosaic agro‐forestal de Gallecs en continuïtat fins a Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Com els dos grans sistemes naturals i paisatges de Parets del Vallès, és estratègic valorar opcions de connectar el riu Tenes amb i Gallecs i explorar les opcions de conformar una voraactiva, mitja‐anella d’espais lliures entorn dels teixits urbans, per al gaudi i lleure quotidià.

Relligar els espais públics de la riba del Tenes en gran‐parc fluvial del marge dret

Explorar com connectar tot el sistema d’espais lliures i equipaments de la riba dreta, entre el Camp de Fútbol i l’Av Josep Terradellas. Tant en termes de connectivitat‐tova com un vocabulari comú que els pugui federar.

Tres eixos per donar continuïtat a l’espai fluvial i relligar‐lo amb la vila

La continuïtat longitudinal del riu i el sistema fluvial de llera‐ribes‐terrassa al∙luvials és estratègica. La conformen tres eixos pels quals cadascun rep una proposta de tractament diferenciada.

El Parc Fluvial de les Ribes del riu Tenes esdevé l'equipament públic més gran de Parets del Vallès

La visió entén i recupera l’espai fluvial en el seu conjunt, de la llera a la primera terrassa al∙luvial. Fa del Passeig Fluvial l’espina dorsal de les 18Ha d’espais verds qualificats i equipaments públics. Un parc fluvial i hàbitat alhora. Refent continuïtats i fent‐lo accessible des dels barris.

Una nova trama connectora cívica i ecològica per acostar els barris al riu

Un entramat de camins per a vianants i bicicletes acosten el Passeig Fluvial a la nova via‐parc-de‐la‐Carena, que fa d’interfase amb la trama urbana i resol una desconnexió històrica. Una xarxa generosa i ben dimensionada de mobilitat tova, que esdevé una alternativa funcional i molt qualificada a la mobilitat del sector central de Parets i permet allibera espai d’aparcament i de circulació de vehicles a la llera del riu.

Eixamplar l’espai fluvial i multiplicar el litoral entre la trama urbana i riu repensant la secció de la llera i terrassa al∙luvial

Mitjançant un subtil tractament de la topografia dels talussos fluvials es multipliquen les visuals i els horitzons.
Al talús del marge dret es desdobla el Passeig Fluvial per separar els fluxos de vianant i bicicleta de manera que es garanteix la seguretat i ambdós vials guarden visuals obertes a la llera. A la llera es fa gestió‐diferenciada de la vegetació per erradicar la canya americana i altra flora invasora que bloqueja la relació amb la llera i se substitueix per vegetació autòctona.

El talús de la terrassa al∙luvial, es converteix en la Via‐parc de Carena, que també desdobla fluxos i garanteix la continuïtat pacificada entre barris alhora que obra i eixampla el parc amb visuals inèdites i l'obertura d'horitzons al riu. Aquesta re‐definició de la vialitat i la topografia multiplica el litoral, la interfase i les visuals entre el riu i la trama urbana.