VIU EL RIU TENES: Projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social.

Eix 1. Valor ecològic

Es restaurarà el riu a fi de mantenir o millorar la capacitat hidrològica de la llera: s’eliminarà vegetació al·lòctona invasora; es controlaran els abocaments de residus; es plantaran espècies en zones d’acumulació i eutrofització d’aigües; i s’ubicaran pantalles sonores en les zones amb majors nivells de soroll.

Hi haurà una millor connectivitat i promoció de la biodiversitat: es potenciaran les comunitats de ribera autòctones; es diversificaran els hàbitats fluvials amb canyissars, herbassars i albereda; es crearan zones humides amb basses temporànies; i es posaran passos per a peixos en els elements que fragmenten la connectivitat.

S’ubicaran elements clau (zones humides, aguaits o punts d’observació) en llocs on sigui possible l’observació sense generar destorbs a la fauna, creant amplificadors visuals i sonors mitjançant les plantacions arbòries allà on la llera se situa a tocar de zones industrials. També s’instal·larà un punt d’observació en el pont de vianants que es construirà des del camp de futbol fins al polígon Llevant.